Uděluji společnosti Beauty Finder s.r.o., U Hostavického Potoka 731/23, Praha 14, 19800, IČ:03767078 DIČ:CZ 03767078   souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které jim poskytuji.Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že obchodní společnost Beauty Finder s.r.o. . související se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost Beauty Finder s.r.o. prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti Beauty Finder s.r.o. , která si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

 

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

(A) Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly
vypracovány v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), (dále jen „Zásady“) doplňují
Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Beauty Finder.
(B) Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních
údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy
(např. seznam objednaného zboží).
(C) Tyto Zásady se vztahují na následující situace:
1) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro
splnění objednávky.
2) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro
splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení
(např. newslettery).
3) Zpracováváme osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu,
pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

(D) Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v
oblasti provozu webových stránek www.redacademy.cz, pro lepší orientaci v rozsáhlých
službách Beauty Finder, souvisejících doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě
také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.
(E) Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel,
stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

I.
Základní ustanovení

1. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Beauty Finder IČ
03767078 se sídlem U Hostavického potoka 731/23, Praha 14 (dále jen: „Správce“).
2. Kontaktní údaje Správce jsou
adresa: U Hostavického potoka 731/23, Praha 14
email: info@redacademy.cz
telefon: +420 607 323 297
3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

1. Správce zpracovává Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo Osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
3. Pokud jako uživatel neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se
správcem a/nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti
nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.
a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování Osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany Správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává Osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely
marketingu, 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci a účetní
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 zajišťující služby provozování e-shopu (redacademy.cz) a další služby
v souvislosti s provozováním e-shopu,
 zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

1. Odesláním vyplněného internetového objednávkového formuláře berete na vědomí, že
započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami
ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je
akceptuje.
2. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR,
 právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

3. V případě, že byste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich
Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života
nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
a. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@redacademy.cz;
b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu
info@redacademy.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu
(např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás jako uživatele.
Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se
svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je Vám
správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce
od obdržení žádosti správcem na adrese info@redacademy.cz.
5. Pokud uplatníte právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce Vám
požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný
způsob poskytnutí informací.
6. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické
kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní
náklady s tím spojené.
7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
8. Jako uživatel jste povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
9. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních
údajů.
10. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani
mezinárodní organizaci.
11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
způsobem.
12. Jako uživatel berete na vědomí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v datacentrech
společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform,
jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
13. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google
LLC na jeho cloudu nebo datacentru WEDOS Internet, a.s..
VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby

byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti
správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních
údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy.
3. Správce prohlašuje, že jím přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře
rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a
odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě
fyzických či technických incidentů.
4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním
bezpečnostním předpisům Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze
oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby Správce, které zpracovávají Osobní
údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce
zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost
pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného
vztahu ke Správci.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
právním řádem České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim
realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi
Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.
4. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje
za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních
údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
5. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad
na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.
Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Nejnovější komentáře

    Archiv

    Rubriky

    Privacy Preference Center

    Close your account?

    Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?