Tel: +420 604 33 00 73

  Všeobecné obchodní podmínky

  pro poskytování lektorských a instruktorských vzdělávacích kurzů společností Beauty Finder s. r. o.

  Společnosti:               Beauty Finder s.r.o.
  Sídlo:                          U Hostavického potoka 731/23, Praha 14
  Identifikační číslo:    03767078
  (dále jen „Poskytovatel“)

  pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

  adrese https://redacademy.cz

  Kontaktní údaje Poskytovatele:
  Kontaktní adresa:       Českomoravská 18,  190 00 Praha 9
  Kontaktní e-mail:      info@redacademy.cz
  Kontaktní telefon:      (+420) 607 323 297

  1. Úvodní ustanovení
  1.1.        Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě
  https://redacademy.cz prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://redacademy.cz
  (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.
  1.2.        Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Kupujícího a
  Uživatele. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi
  seznámil.
  1.3.        Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským
  zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
  pozdějších předpisů.
  2.     Vymezení pojmů
  2.1.        Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového
  rozhraní služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující,
  který spotřebitelem je.
  2.2.        Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
  samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

  2.3.        Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou vzdělávací kurzy v oblasti sportu a s tím
  související služby specifikované na webovém rozhraní.
  3.     Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3.1.        Kupující provádí objednávání služeb:
   bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
  formuláře)
  3.2.        Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný
  název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Kupujícího (jméno
  a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
  3.3.        Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém
  rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět
  objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití
  uživatelského účtu třetími osobami.
  3.4.        Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet
  déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně
  těchto obchodních podmínek).
  3.5.        Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých
  služeb. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
  Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže
  Poskytovatel uvede výslovně jinak.
  3.6.        Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o
  nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
  se nepoužije).
  3.7.        Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při
  telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě,
  způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.
  3.8.        Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
  objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při
  zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat
  přihlášku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  3.9.        Poskytovatel si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných
  nepřesností, které mohou vzniknout při zpracování objednávky kupujícím do databáze či v důsledku změny
  okolností na straně poskytovatele služeb, které nebylo možné v nabídce uvést, které současně nemají žádný vliv
  na kvalitu poskytovaných služeb.
  3.10.     Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena)
  doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno
  Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího a následně uhrazením celé
  kupní ceny. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to
  v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
  3.11.     Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
  vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
  (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

  3.12.     Kupní smlouvou se Poskytovatel zavazuje dodat Kupujícímu službu uvedené v objednávce a Kupující
  se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli kupní cenu
  služby uvedenou v objednávce.
  3.13.     Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou
  zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté
  Poskytovatelem jsou závazné.
  4.     Platební podmínky a poskytnutí služby
  4.1.        Kupující má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedených ve webovém rozhraní některým z
  níže uvedených způsobů:
   bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 304143/5500, vedený u společnosti Raiffeisen
  bank (dále jen „účet prodávajícího“);
   v hotovosti na místě poskytování služeb uvedených v závazné objednávce Kupujícího, potvrzené
  Poskytovatelem po domluvě s Poskytovatelem
  Splatnost úhrady kupní ceny, ke které je Kupující vyzván Poskytovatelem se řídí odstavcem 4.4 a
  následujícími těchto obchodních podmínek.
  Kupující hradí celou částku Poskytovateli na základě vystavené faktury Kupujícímu.
  4.3.        Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
  4.4.        Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná dle údajů na faktuře zaslané Kupujícímu. Objednávka,
  která nebude Kupujícím uhrazena dle těchto obchodních podmínek, bude Poskytovatelem po opakované
  výzvě zrušena.
  4.5.        V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením
  variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit
  kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
  4.6.        Kupující bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy
  odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby mu služba nebude poskytnuta,
  ledaže o to výslovně písemnou formou požádá. Pokud o dřívější poskytnutí služby Kupující požádá, ztrácí
  nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 a následujících.
  4.7.        Termín poskytnutí služby je zvolená Kupujícím dle vlastního výběru na základě webového
  rozhraní a je závaznou součástí objednávky. Závaznou rezervaci termínu provádí Kupující a Poskytovatel se
  zavazuje Kupujícímu tento nabídnutý termín poskytnout. Změna doby poskytnutí služby závisí na dohodě
  Poskytovatele a Kupujícího; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 260 pracovních dnů od připsání
  kupní ceny na účet Poskytovatele, resp. do 260 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby na
  místě při poskytnutí služby.
  4.8.        Služba je poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní; v případě individuální domluvy
  o jiném místě poskytování bere Kupující na vědomí, že mu mohou být účtovány náklady spojené
  s dopravou a kompenzací doby strávené dopravou. Tyto náklady budou Kupujícímu sděleny před
  odesláním objednávky.
  5.     Odstoupení od kupní smlouvy
  5.1.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, která činní 1 týden od začátku poskytnutí služby.

  5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
  Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to
  do čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní
  e-mail Poskytovatele.
  5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od
  počátku ruší.
  5.4.        Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal.
  Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem,
  jakým je od Kupujícího přijal.
  5.5.        Odstoupí-li Kupující od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího
  začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část
  sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  5.6.        Je-li společně se službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací
  podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti
  a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.
  5.7.        Pokud Kupující neodstoupí od smlouvy do okamžiku před započetím poskytování služby a
  nedojde k převzetí objednaných služeb Kupujícím, stává se výše celkové kupní ceny služby majetkem
  Poskytovatele a to 1. dnem poskytování služeb.
  5.8.        Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatečně naplněné kapacity
  pro poskytování služeb ve vybraném termínu Kupujícím, nebo z jiných důvodů, které Poskytovateli
  neumožňují splnění objednané služby Kupujícím. O těchto skutečnost Poskytovatel bez zbytečných průtahů
  Kupujícího včas vyrozumí pomocí údajů, které Kupující zadal do objednávkového formuláře.
  5.9.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.7. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od
  počátku ruší a odstoupení se dále řídí bodem 5.4. těchto obchodních podmínek.
  6.     Odpovědnost za vady
  6.1.        Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
  ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  6.2.        Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Poskytovatele na Kontaktní
  adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě
  poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího
  oznámení o reklamaci služby.
  6.3.        Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen
  reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
  6.4.        Poskytovatel odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou
  s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby
  uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
  6.5.        Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
  uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
  6.6.        V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne
  uplatnění reklamace.
  7.     Ochrana osobních údajů
  7.1.        Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
  Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  7.2.        Poskytovatel prohlašuje, že není registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a že získané osobní
  údaje jsou využívány pouze pro účely plnění smlouvy.
  7.3.        Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
  adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové
  identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede
  v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až
  do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  7.4.        Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
  7.5.        Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných
  práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné
  žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
  údaje Kupujícího Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na
  poskytnutí služby Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
  nutný pro poskytnutí služby.
  7.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
  dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7.8.        V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
  osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se
  zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7.9.        Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto
  informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
  úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7.10.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
  Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
  Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.
  8.     Závěrečná ustanovení
  8.1.        V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními
  podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém
  rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné
  z webového rozhraní.
  8.2.        Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost
  Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
  živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce
  (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich
  ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové

  adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv
  spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové
  dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
  8.3.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i
  z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných
  ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
  neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a
  doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  8.4.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické
  podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a
  obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek
  poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
  8.5.        Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí
  vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
  8.6.        V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu
  bezodkladně veškeré potřebné informace.
  8.7.        Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva
  České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  8.8.        Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
  V takových případech může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, jakým je například Česká
  obchodní inspekce či spor řešit prostřednictvím k tomu určené online ODR platformy. Více informací o
  mimosoudním řešení sporů naleznete například na webových stránkách České obchodní inspekce. Poskytovatel
  upřednostňuje vyřešení sporů přednostně vzájemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Kupujícím dříve než bude
  přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 4. 2017

   

  Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

  (A) Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly
  vypracovány v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
  nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), (dále jen „Zásady“) doplňují
  Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Beauty Finder.
  (B) Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních
  údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy
  (např. seznam objednaného zboží).
  (C) Tyto Zásady se vztahují na následující situace:
  1) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro
  splnění objednávky.
  2) Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro
  splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení
  (např. newslettery).
  3) Zpracováváme osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu,
  pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se
  zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

  (D) Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v
  oblasti provozu webových stránek www.redacademy.cz, pro lepší orientaci v rozsáhlých
  službách Beauty Finder, souvisejících doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě
  také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.
  (E) Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel,
  stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná
  vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

  I.
  Základní ustanovení

  1. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Beauty Finder IČ
  03767078 se sídlem U Hostavického potoka 731/23, Praha 14 (dále jen: „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou
  adresa: U Hostavického potoka 731/23, Praha 14
  email: info@redacademy.cz
  telefon: +420 607 323 297
  3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
  osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
  identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
  číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
  fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

  II.

  Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

  1. Správce zpracovává Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo Osobní údaje, které
  správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
  smlouvy.
  3. Pokud jako uživatel neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se
  správcem a/nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti
  nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

  III.

  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
  zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.
  a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
  informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  2. Účelem zpracování Osobních údajů je
   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
  které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
  poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
  smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
  strany Správce plnit,
   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
  22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  IV.
  Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává Osobní údaje
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
  vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely
  marketingu, 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

  V.

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci a účetní
   podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   zajišťující služby provozování e-shopu (redacademy.cz) a další služby
  v souvislosti s provozováním e-shopu,
   zajišťující marketingové služby.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
  mezinárodní organizaci.

  VI.
  Vaše práva

  1. Odesláním vyplněného internetového objednávkového formuláře berete na vědomí, že
  započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami
  ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je
  akceptuje.
  2. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
  dle čl. 18 GDPR,
   právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
  nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  3. V případě, že byste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich
  Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života
  nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné
  s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  a. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@redacademy.cz;
  b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu
  info@redacademy.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu
  (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních
  údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás jako uživatele.
  Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
  osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se
  svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  4. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je Vám
  správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce
  od obdržení žádosti správcem na adrese info@redacademy.cz.
  5. Pokud uplatníte právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce Vám
  požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný
  způsob poskytnutí informací.
  6. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické
  kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní
  náklady s tím spojené.
  7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
  domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
  8. Jako uživatel jste povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
  9. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních
  údajů.
  10. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani
  mezinárodní organizaci.
  11. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
  způsobem.
  12. Jako uživatel berete na vědomí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v datacentrech
  společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform,
  jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
  13. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google
  LLC na jeho cloudu nebo datacentru WEDOS Internet, a.s..
  VII.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
  k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
  nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
  přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby

  byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti
  správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních
  údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy.
  3. Správce prohlašuje, že jím přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře
  rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a
  odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě
  fyzických či technických incidentů.
  4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním
  bezpečnostním předpisům Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze
  oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby Správce, které zpracovávají Osobní
  údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a
  o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce
  zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost
  pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného
  vztahu ke Správci.

  VIII.
  Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
  seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím
  internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s
  podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
  právním řádem České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim
  realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi
  Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.
  4. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje
  za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních
  údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
  5. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů
  zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad
  na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.
  Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.